ΣΥΡΙΖΑ – Απάντηση Κ. Κρέτσου σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Κ. Κρέτσου: «Στόχος η αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, των δεξιοτήτων και της βιομηχανικής μετάβασης».

• «Οι ΜμΕ θα μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή δανείων, από επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή από εγγυήσεις στο πλαίσιο κάθε στόχου πολιτικής».

• Δημ. Παπαδημούλης: «Αυξημένη η προστιθέμενη αξία της στήριξης των ΜμΕ σε σύγκριση με τις πολύ μεγάλες».

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Στην απάντησή της η Επίτροπος Κρέτσου επισημαίνει ότι οι προτάσεις δίνουν «ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ΜμΕ, χάρη σε μια ενισχυμένη θεματική συγκέντρωση στον στόχο πολιτικής 1, που αποσκοπεί να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, των δεξιοτήτων και της βιομηχανικής μετάβασης».

Μάλιστα, προσθέτει ότι «για να χρησιμοποιούνται πιο συγκεντρωτικά οι περιορισμένοι πόροι, ηΕπιτροπή πρότεινε να παρέχεται υποστήριξη για παραγωγικές επενδύσεις μόνο σε ΜμΕ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπεριέχουν συνεργασία με ΜμΕ για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι «κατά τα προηγούμενα προγράμματα της Κομισιόν, αυξημένη προστιθέμενη αξία είχε η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις πολύ μεγάλες», και πως «με δεδομένες τις σημαντικές μειώσεις πόρων στις πολιτικές συνοχής για το 2021-2027, είναι αναμενόμενο η χρηματοδοτική πίεση να μεταφερθεί πολύ πιο έντονα στις ΜμΕ παρά στις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό με θετικούς όρους». Στην ερώτησή του έθιγε ζητήματα μείωσης της γραφειοκρατίας κατά τις διαδικασίες χρηματοδότησης των ΜμΕ, εξασφάλισης θέσεων εργασίας, και κινήτρων για την επένδυση εκ μέρους των ΜμΕ σε σε τομείς-κλειδιά για την ΕΕ, όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η έρευνα, η ενέργεια και η ασφάλεια.

Ειδικότερα, στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλησχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εγγυάται η Επιτροπή ότι οι προβλεπόμενες στις προτάσεις της απαιτήσεις για μείωση του διοικητικού κόστους των ΜμΕ δεν αφορούν διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό, η  ΕπίτροποςΚ. Κρέτσουαποφεύγει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση και αναφέρει ότι «οι προτάσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων περιέχουν ογδόντα βασικές απλοποιήσεις, που αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση κατά 20-25% του διοικητικού κόστους, που συνδέεται με την πολιτική συνοχής, ιδίως με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου», και πως «οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα επωφεληθούν επίσης από αυτή τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης».

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περί διατήρησης σε υψηλά επίπεδα της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία και μείωσης του γραφειοκρατικού κόστους των διαδικασιών, οι οποίες διαχρονικά λειτουργούν ανασταλτικά για τις επιχειρήσεις αυτές, η Επίτροπος απαντά ότι «το αποτέλεσμα μόχλευσης που θα έχει η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, βασικού μηχανισμού για την υλοποίηση επενδύσεων που παράγουν έσοδα ή εξοικονομούν κόστος», τονίζοντας ότι «οι ΜμΕ θα μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή δανείων, από επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή από εγγυήσεις στο πλαίσιο κάθε στόχου πολιτικής».

Τέλος, η Επίτροπος Κρέτσου επισημαίνει ότι «οι ΜμΕ που αναπτύσσουν έρευνα και καινοτομία θα έχουν επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας (Horizon Europe). Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία ενός νέου ταμείου, του InvestEU, στο οποίο θα συγκεντρωθούν τα υπό κεντρική διαχείριση, σήμερα, χρηματοδοτικά μέσα».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στις 29 Μαΐου 2018, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κείμενο εργασίας σχετικά με τις προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Στο κείμενο υπάρχει η παραδοχή ότι, κατά τα προηγούμενα προγράμματα, αυξημένη προστιθέμενη αξία είχε η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις πολύ μεγάλες. Με δεδομένες τις σημαντικές μειώσεις πόρων στις πολιτικές συνοχής για το 2021-2027, είναι αναμενόμενο η χρηματοδοτική πίεση να μεταφερθεί πολύ πιο έντονα στις ΜμΕ παρά στις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό με θετικούς όρους.

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή κάνει λόγο για 20-25% μείωση του διοικητικού κόστους, με ποιον τρόπο εγγυάται ότι αυτές οι μειώσεις δεν αφορούν διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό;

Με ποιόν τρόπο η Επιτροπή θα φροντίσει να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία και να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο των διαδικασιών, οι οποίες διαχρονικά λειτουργούν ανασταλτικά για τις επιχειρήσεις αυτές;

Με δεδομένο το υψηλό επενδυτικό κεφάλαιο που πρέπει να έχει κάποιος επενδυτής σε τομείς-κλειδιά για την ΕΕ, όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η έρευνα, η ενέργεια και η ασφάλεια, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα δοθούν κίνητρα σε μικρομεσαίους επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιους ακριβούς τομείς;

Απάντηση της κ. Creţu

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (14.8.2018)

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, που θα θέσουν τους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων περιέχουν ογδόντα βασικές απλοποιήσεις που αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση κατά 20-25 % του διοικητικού κόστους που συνδέεται με την πολιτική συνοχής, ιδίως με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν επίσης από αυτή τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης.

Σε οικονομικούς όρους η πρόταση δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ΜΜΕ, χάρη σε μια ενισχυμένη θεματική συγκέντρωση στον στόχο πολιτικής 1, που αποσκοπεί να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, των δεξιοτήτων και της βιομηχανικής μετάβασης.

Για να χρησιμοποιούνται πιο συγκεντρωτικά οι περιορισμένοι πόροι, η Επιτροπή πρότεινε να παρέχεται υποστήριξη για παραγωγικές επενδύσεις μόνο σε ΜΜΕ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπεριέχουν συνεργασία με ΜΜΕ για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Το αποτέλεσμα μόχλευσης που θα έχει η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, βασικού μηχανισμού για την υλοποίηση επενδύσεων που παράγουν έσοδα ή εξοικονομούν κόστος. Οι ΜΜΕ θα μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή δανείων, από επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή από εγγυήσεις στο πλαίσιο κάθε στόχου πολιτικής.

Οι ΜμΕ που αναπτύσσουν έρευνα και καινοτομία θα έχουν επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας (Horizon Europe). Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός νέου ταμείου, του InvestEU, στο οποίο θα συγκεντρωθούν τα υπό κεντρική διαχείριση, σήμερα, χρηματοδοτικά μέσα.